close-up-pen-market-research.jpg

השקעות אלטרנטיביות

עולם ההשקעות המסורתי מציע מגוון מוגבל של אפשרויות השקעה שלא בהכרח מתאימים למשקיע במאה ה-21. השקעות אלטרנטיביות הפכו למגמות מהשנים האחרונות. למעשה, הן השקעות המשלבות מכשירים אלטרנטיביים לשוק ההון ולפיזור הסיכונים בתיק ההשקעות. השקעה שבעבר הייתה פתוחה למשקיע גדול בעל תנאים ייחודים מתאפשרת היום גם למשקיע עם הון מינימום. חשוב לציין כי בדרך כלל, המכשירים המוצעים הינם בעלי נזילות נמוכה, סכומי מינימום גבוהים וסיכון שונה.

לפיכך, השקעות אלטרנטיביות מיועדות למשקיע שנכסיו הפיננסים מנוהלים בראיה ארוכת טווח עם נזילות נמוכה בזמן הקצר.

אקו פיננסים מתמחה במציאת פתרונות השקעה אלטרנטיביים שאינם קשורים להשקעה במניות או אגרות חוב שנסחרות בבורסה. 

בין אם באמצעות השקעה בנדל"ן מניב, קרנות גידור, או באמצעות הלוואות חברתיות בין עמיתים שונים (Peer To Peer) בה תוכל לייצר פתרון מימוני, כמלווה באפיק השקעתי או כלווה, נשמח להתאים את הפתרון המתאים והמשתלם ביותר עבורך