woman-tying-her-shoelaces-before-exercis

ביטוח אחריות מקצועית למאמנים 

כמאמן ספורט אין ספק כי אתם עוסקים במקצוע מאתגר, אך יש לזכור כי במקצוע קיים סיכון רב
מי יפצה על מחדל, טעות או השמטה? מי יספק מענה בגין תביעה בשל נזק פיזי שנגרם למתאמן?
פעילות ספורטיבית מלווה תמיד בסיכון מסוים כגון: פציעות של מתאמנים משימוש לא נכון במתקן האימון, אי הישמעות להוראות המאמן, ביצוע תנועה לא נכונה הגורמת לפגיעה ועוד...
על רקע העלייה בתביעות המוגשות כנגד מדריכים ומאמנים בתחום הספורט בשנים האחרונות אקו ביטוח ופיננסים מציגה בפניכם את ההבדלים בין שני סוגי הפוליסות הנמכרות בענף הביטוח ומוגדרות כאחריות מקצועית למאמני ספורט ומתאימה עבורכם את הכיסוי בהתאם לצורך